السا کاظمیالسا کاظمی، تا این لحظه: 6 سال و 3 ماه و 24 روز سن داره

عـ ـشـ ❤ـقـم ✗.ا. لـ✔ــسـ ـاـ✿ـ✿

نگاشی

1393/10/6 23:16
نویسنده : مامان السا
1,439 بازدید
اشتراک گذاری

نگاشی بیکیشم

دخملم داره نقاشی میکشه

 

بیمیشم

دخملم داره مینویسه

 

پسندها (4)
مطالبی دیگر از این نی نی وبلاگی

نظرات (13)

نفس
6 دی 93 23:46
________________________¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶¶¶ __________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶ __________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶ __________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_________¶¶¶ __________¶¶¶______¶¶¶¶________¶¶¶ ________¶__¶¶¶_____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶ _¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶________¶¶¶ _¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶ _¶¶¶____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶__________¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶____________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶_______¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶________¶¶¶______¶¶ _________¶¶¶_________¶¶¶¶_____¶¶ _________¶¶¶_________¶¶¶¶¶___¶¶¶ __________¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶____¶¶¶ ______________________¶¶¶ ____________¶_________¶¶ ____________¶¶_______¶¶ ___________¶¶¶¶______¶¶_____¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶_¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶_____¶¶ _________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶______________¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶___¶___¶______¶¶__♥L♥O♥V♥E_____¶¶ _____________¶_¶¶______¶¶________________¶¶ ______________¶¶_______¶¶_______________¶¶ ______________¶¶_______¶¶______________¶¶ ______________¶¶¶______¶¶____________¶¶ _____________¶¶__¶¶____¶¶_________¶¶¶ _____________¶¶___¶¶___¶¶_____¶¶¶¶ _____________¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶
نفس
6 دی 93 23:46
_______(¯`:´¯) _____ (¯ `•?.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯) (¯ `•?.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•?.•´¯)¶¶¶ ¶¶¶(¯ `.?.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶ ¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ (_.:._)¶¶ ¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶ ______¶¶¶¶¶(¯ `•.?.•´¯)¶¶ ¶¶¶ ____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶ ___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶ ___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶ -_____--------_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ -----_____---_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ----____-----_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___|___|___|_____|___|___|___|___ __|___|___|____|___|___|____|__|__ ___|___|___|____|___|___|_|__|___|_ __|___|___|____|___|___|___|___|__ گل برای گل
نفس
6 دی 93 23:47
________________________¶¶¶¶¶¶ ________________________¶¶¶___¶¶ ______________________¶¶¶______¶___¶¶ ___________________¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ __________________¶___¶¶¶¶¶¶¶________¶¶ _________________¶¶_____¶¶______¶____¶¶ ________________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶ _______________¶¶__________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶ _¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶ __¶¶___¶¶¶____¶¶_________¶¶¶¶___________¶¶ ___¶¶_¶__¶¶__¶¶¶____¶¶__¶¶______________¶¶ ____¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶_¶¶_¶¶_______________¶ _____¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶_____________¶¶ ______¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶_______¶¶ _________¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶__¶¶____¶¶____¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶____¶¶____________¶¶¶ _______________¶¶¶¶______¶¶¶¶___________¶¶ ______________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶ ______________¶¶¶______________¶¶¶____¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶_______________________¶¶¶ _____________¶¶¶_________________________¶¶ _____________¶¶¶ _____________¶¶¶ ______________¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶_________¶¶¶__¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶_________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶__________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶___________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶_____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶_______________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶_____________¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶_______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶__________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶________________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶_________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶______________¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶________________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶______________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶________¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶___________¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________________¶¶¶¶¶¶ ___________________¶¶_¶¶ ___________________¶¶_¶¶ ___________________¶¶_¶¶ ___________________¶¶_¶ ___________________¶¶_¶ ___________________¶¶¶¶ ___________________¶¶¶¶ ____________________¶¶¶ ____________________¶¶¶ ____________________¶¶¶ ____________________¶¶¶ ____________________¶¶¶ ___________________¶¶¶¶ ___________________¶¶_¶ ___________________¶¶_¶¶ ___________________¶¶_¶¶ ___________________¶¶¶¶¶ __________________¶¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶___¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
مامان راحله
6 دی 93 23:57
افسون
7 دی 93 0:21
سلام عزیزم . ماشالله . چه دخملی نازی داری ! خدا حفظش کنه . ایشالله زیر سایه پدر و مادر سلامت و شاد باشه . ببوسینش گل دخملو .
مامان السا
پاسخ
سلام عزیزم ممنون از لطفتون
مامان عسل 
7 دی 93 0:27
سلام عزیزم قربونت برم که نقاشی میکشی خوشگلم..عسل هم عاشق مداددست گرفتنونقاشی کردن هم روی کاغذوهم روی دیوارکشته مارودیگه الان که الساجون دیدم یادکارای عسل افتادم...فداااااتون
✗ دختربهاری✗
7 دی 93 10:57
قربون نقاشی کشیدنت برم عزیزم
مامان گل پسر
11 دی 93 8:15
به به . سلام .
مامان السا
پاسخ
به به علیک سلام دوستم
مامان گل پسر
11 دی 93 8:16
از اومدنت خوشحالم گلم .
مامان السا
پاسخ
میسی
مامان گل پسر
11 دی 93 8:16
دلم برات بدجوري تنگ شده بود . دوستتون دارم
مامان السا
پاسخ
منم دلم برات تنگیده بود دوستم
مامان گل پسر
11 دی 93 8:17
ايشالا ديگه هيچوقت غم نبيني گلم
مامان گل پسر
11 دی 93 8:17
ماشالا به السا جون خوشگل . خانوم كوچولوي نقاش
✓ مامان زهراღ
13 دی 93 12:03
ماشالله به این دختر هنرمند